Moje Projekty

Systemu wydruku kwitów z terminali wagowych Pfister DWT11 na drukarce laserowej

W lutym 2011 firma Knauf Service Sp. z o.o. złożyła zapytanie o ofertę na wykonanie i dostarczenie systemu wydruku kwitów wagowych z terminali Pfister DWT11 w na drukarkach laserowych, wraz z instalacją w zakładzie produkcyjnym Knauf Bełchatów Sp. z o.o. w Rogowcu k/Bełchatowa.

Zgodnie z założeniami system miał na celu:
– wyeliminowanie potrzeby przygotowywania i powielania formularzy do sporządzania dokumentów z ważenia, drukowanych aktualnie na drukarkach igłowych podłączonych do wag;
– wyeliminowanie potrzeby powielania (zwielokrotniania) kwitów dokumentujących wykonane ważenie;
– realizować wydruk dokumentów z ważenia na wagach samochodowych na indywidualnych, monochromatycznych drukarkach laserowych A4, w pomieszczeniach obsługi wag;
– różnicować ilość drukowanych kopii i wygląd dokumentu w zależności od rodzaju ważonego (na samochodzie) towaru;
– zachować wszystkie pozytywne przyzwyczajenia obsługi dotychczas istniejącego rozwiązania,
… i spełnienie kilku innych, nie mniej istotnych oczekiwań […]

Poziomica wagarska – poziomica elektroniczna dla budujących i serwisujących wagi samochodowe, zbiornikowe i inne wagi przemysłowe

Poziomica wagarska

Poziomica elektroniczna dla budujących i serwisujących wagi samochodowe, zbiornikowe i inne wagi przemysłowe pozwala błyskawicznie i z dużą dokładnością określić, czy czujnik tensometryczny w wadze  jest prawidłowo ustawiony – w pionie. Występujące błędy ustawienia czujników tensometrycznych w obu prostopadłych osiach są w czytelny sposób sygnalizowane, a wskazanie wprost sugeruje wielkość i kierunek ewentualnej korekty ustawienia czujnika dla osiągnięcia prawidłowego położenia.

Poziomica elektroniczna dostępna jest w trzech wariantach wykonania: z wyświetlaczem graficznym, z łączem radiowym ZigBee + program wizualizujący oraz z interfejsem kablowym i wyświetlaczem LED lub programem wizualizującym (via USB).

Zasilacz  z akumulatorem Li-Poly do urządzeń przenośnych

Kilka lat temu (w 2007r.) realizowałem projekt przenośnego, ośmiokanałowego mikrowoltomierza. Wcześniejsze doświadczenia z układami zasilania, wyposażonymi w akumulatory Ni-Cd, skłoniły mnie do zastosowania w nowym projekcie akumulatora litowo-polimerowego. Wymagana od rozwiązania łatwość obsługi, wskazywała na konieczność zintegrowania w układzie zasilającym wszystkich elementów ładowania i kontroli stanu baterii oraz przetwarzania prądu stałego (DC/DC) […]

Poziomica MEMS z interfejsem ZigBee

Wyeliminowanie wpływu czynników środowiskowych na pracę komparatora masy ujawniło nowe, bardziej subtelne zjawisko – wpływ geometrii zawiesia. Nieznaczne odchylenia od właściwego położenia elementów głowicy pomiarowej skutkowało nagłą zmianą wskazania komparatora. Żeby możliwe było skuteczne zajęcie się tym problemem potrzebne było narzędzie, które pozwoliłoby poznać chwilowe położenie w przestrzeni i wzajemne zmiany tego położenia dla obu punktów zamocowania czujnika siły. Na dodatek pomiar musiał  być nieinwazyjny – nie mógł wpływać na wyniki porównania masy. Wszelkiego rodzaju przewody, nawet najdelikatniejsze, mogły zakłócać pracę komparatora. Tak zrodziła się koncepcja bezprzewodowej, dwukanałowej  i dwuosiowej poziomicy elektronicznej […]


Cyfrowy korektor pochylenia wagi

Unijne przepisy dotyczące np. wielkości emisji dwutlenku węgla (CO2) doatmosfery, czy wielkości udziału bio-komponentów w paliwach służących do produkcji energii cieplnej lub elektrycznej wymuszają monitorowanie ilości i składu paliw zasilających paleniska w ciepłowniach i elektrowniach. W wielu przypadkach instalacje zasilające pobierają paliwa ze składowisk w sposób ciągły. Monitorowanie w takich przypadkach można zrealizować poprzez instalację wagi taśmociągowej na ramieniu ładowarki. Miejsce instalacji jest o tyle słuszne, że pomiar w tym punkcie dotyczy konkretnego rodzaju paliwa i całego strumienia materiału przepływającego ze składowiska do paleniska.waga przenosnikowa S-E-G - korektaPomiar wielkości strumienia paliwa jest jednak utrudniany przez konieczność okresowej zmiany ustawienia wysięgnika ładowarki, zarówno wzdłuż składowiska jak i w płaszczyźnie pionowej, przy zdejmowaniu kolejnych jego warstw […]

Komparatory masy

Aby określić masę jakiegoś przedmiotu z bardzo dużą dokładnością, niezbędne jest wykorzystanie pomiaru porównawczego, wykonywanego przy pomocy komparatora masy. Kiedy zachodzi potrzeba kalibracji mas, obiekt, którego masa ma być określona jest porównywany z innym obiektem o znanych cechach – wzorcem.

Drukowanie kwitów załadunkowych w Cementowni Dyckerhoff (Nowiny)

… dane pochodzące z wag elektronicznych, dla celów kontrolnych sprzedaży, były drukowane w formie kwitu na przyłączonych do terminali wagowych drukarkach znakowych, zainstalowanych przy silosach załadunkowych. Śladowe zapylenie pyłem cementowym stanowisk załadunkowych wywoływało niestety częste awarie drukarek. Koszt utrzymania w sprawności drukarek kwitów kontrolnych, okazał się na dłuższą metę znacząco wysoki, a brak wydruku kontrolnego podważał zaufanie do procedur sprzedaży.

Podjęto decyzję o usunięciu drukarek ze strefy zapylenia i przeniesieniu ich do działu sprzedaży.

Po analizie rozwiązania okazało się, że koszt urządzeń interfejsowych, niezbędnych do podłączenia drukarek do istniejących na terenie Cementowni łączy światłowodowych, jest zbyt wysoki, aby rozwiązanie miało sens ekonomiczny. Wybrano inne rozwiązanie […]

.